Sellelt lehelt leiate DataCite Eesti konsortsiumi kaudu liitunud andmehoidlate ja teadustaristute uusima nimekirja. Teadusandmete avaldamise ja DOI-de registreerimise reeglistik võib mõnevõrra erineda, mistõttu tasub vaadata konkreetse andmehoidla poolt antud avaldamisjuhiseid.

DSpace

DataDOI repositoorium DSpace baasil on platvorm teadusandmete kestvaks säilitamiseks. Kui andmete jaoks puudub muu sobiv ning säilimist tagav keskkond (nt PlutoF vms), sisestatakse need DataDOI-sse, mille käigus omistatakse andmetele DOI ning liidestatakse DataCite indeksite kaudu analoogiliste andmetega mujal. Andmete säilimise ja kättesaadavuse tagab edaspidi repositooriumi haldaja TÜ raamatukogu. Samuti on tagatud uuendused, vastavus standarditele, andmevahetuse toimimine jm. Sihtgrupiks on üksikteadlased ning väiksemad allüksused/töögrupid Tartu ülikoolis ja väljaspool seda.

SARV

Infosüsteem SARV on loodud geoloogiliste kollektsioonide haldamiseks ning mitmesuguste geoteaduslike andmete talletamiseks, süstematiseerimiseks ja analüüsimiseks. Seda kasutavad oma töös TalTech, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ning Eesti Loodusmuuseumi teadlased, kollektsioonide kuraatorid, üliõpilased jt. Avalike veebipõhiste kasutajaliideste kaudu on enamik SARVes talletatud andmestikust kõigile huvilistele vabalt kättesaadav, vt nt Eesti geokogude portaali http://geokogud.info ja Eesti kivististe registrit http://fossiilid.info . Elektrooniliselt publitseeritud geoteaduslikele andmekogumitele on SARVe kaudu võimalik registreerida ka DOI identifikaatoreid, mis tagavad andmete leitavuse ja kättesaadavuse ka tulevikus.

PlutoF

PlutoF platvorm võimaldab loodusteaduslike andmete veebipõhist sisestamist, vaatamist ja täiendamist. PlutoF sobib biosüstemaatikutele, ökoloogidele, elurikkuse uurijatele jt. uurimisandmete haldamiseks alates välitöödest kuni molekulaarsete analüüsideni. PlutoF platvormil talletatud andmeid on võimalik teha veebis avalikkusele kättesaadavaks. Kogutud andmeid on võimalik publitseerida DOI süsteemi abil

EKRE

Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK) on teadustaristu, mis teeb eelkõige teadlastele, kuid ka teistele eesti keele huvilistele kättesaadavaks eesti keele digitaalsed ressurssid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid).
EKRK registris on võimalik kõigile keeleressurssidele lisada ka DOI ning seeläbi publikatsioonides vastava keelekogu DOI-le viidates muuta teaduslikult usaldusväärsemaks nii oma andmestik kui võimaldada koguda paremini andmeid oma keelekogu kasutatavusest teadustegevuse allikana.
DataCite MetaData otsingus leiad meie keeleressursid paremini märksõnaga 'Estonian Language', veel täpsemini kasutades vasakpoolses menüüs filtrit: datacentre -> ESTDOI.KEEL

QsarDB QsarDB

QSAR DataBank (QsarDB) repositoorium teeb kättesaadavaks (Q)SAR/QSPR in silico mudelid ja andmekogud, et muuta need taaskasutatavateks ja tsiteeritavateks. Metaandmete alusel on mudelid organiseeritud hierarhilise ülesehitusega kollektsioonidesse. Mudeleid on võimalik alla laadida ning kasutada repositooriumiga integreeritud mudelite analüüsi, visualiseerimise ja prognoosimise võimalust.

emu EMU DSpace

Digitaalarhiiv EMU DSpace on Eesti Maaülikooli raamatukogu digitaalarhiiv, mis säilitab ja võimaldab juurdepääsu Eesti Maaülikooli elektroonilistele materjalidele.

Vaata ka Eestis registreeritud DOI-de statistikat