Mis on DOI?


DOI-süsteem on rahvusvaheliselt tunnustatud ja toetatud standard, mida haldab sihtasutus International DOI Foundation (IDF). Digitaalse Objekti Indentifikaatorid (DOI-d) on püsivad identifikaatorid, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identifitseerimiseks digitaalses keskkonnas. Näiteks: muutumatu püsiidentifikaator http://dx.doi.org/10.15152/QDB.124 viitab aadressile: http://qsardb.org/repository/handle/10967/124, mis võib muutuda. Lihtne seletus DOI töötamise kohta oleks järgmine: andmekeskus ühendab DOI teatava andmekogu veebiaadressiga (URL); kui andmekeskus liigutab andmekogu mujale või muudab selle aadressi, tuleb neil ühtlasi ka uuendada DOI-d, et see endiselt viitaks samadele andmetele nende uues asukohas. Üksikasjalikumat teavet selle kohta, kuidas DOI-d töötavad, leiab IDF veebilehelt. Uurimisandmete registreerimine käib DataCite Eesti konsortsiumiga liitunud teadusasutuste kaudu. Uurimisgrupi esindaja või üksikteadlane peaks konsultatsiooni saamiseks ühendust võtma oma organisatsiooni vastava kontaktisikuga ja/või DataCite Eesti administraatoriga [ datacite@datacite.ee ]. DOI saamiseks on vaja teha järgmisi toiminguid:

1. Otsustada, kas DataCite DOI-d sobivad teie asutuse ja andmetega (andmed on avalikud Open Data). Tuleks kaaluda, kuidas teile sobivad põhilised tingimused DataCite'i nimekirjas:
Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool
 • olete volitatud andmetele DOI-sid määrama,
 • suudate tagada andmete säilimise,
 • suudate tagada vajadusel kirjete uuendamise,
 • andmed on ligipääsetavad ka kasutajatele väljastpoolt teie asutust,
 • andmete viitamine on võimalik ja tervitatav.
Ühtlasi tuleb teil olla valmis võtma kestvat vastutust nõudvateks tegevusteks:
 • varustada vähemalt kohustusliku osaga DataCite'i metaandmetest iga ühik, millel on DOI, ja säilitada vastavaid metaandmeid;
 • tagada metaandmetele avalik piiranguteta juurdepääs (loovutada õigused Creative Commons Zero tingimustel);
 • hoida avaliku juurdepääsuga veebilehtedel kõiki materjale, millel on DOI.

2. Proovikonto
Teil on võimalus enne otsustamist taotleda proovikontot. Proovikonto võimaldab registreerida ajutisi DOI-sid ja uurida, kuidas teenus sobib teie muu töövoo sisse.

3. Leping ja kulud (mitte liikmetele)
Järgmine samm on lepingu sõlmimine. DataCite Eesti konsortsiumiga võib liituda iga asutus, kelle liitumise kiidab heaks konsortsiumi nõukogu. Liitumiseks peab teadusasutuse esindusõigusega isik esitama konsortsiumi nõukogule liitumisavalduse. Konsortsiumi nõukogu teeb otsuse liitumisavalduse kohta hiljemalt kahe kuu jooksul avalduse laekumisest. Liitumisel tuleb asutusel tasuda nõukogu poolt kehtestatud liitumistasu DataCite Eesti vastutava haldaja arvelduskontole.

4. DataCite DOI-de kasutuselevõtmine
Kui leping on sõlmitud, avatakse taotlejale metaandmete hoidmise konto, ja antakse unikaalne DOI prefiks, siis saategi hakata oma andmetele DOI-sid looma.

Kuidas DOI töötab?

DOI Logo DOI-number koosneb prefiksist ja sufiksist, mida eraldab kaldkriips (nt 10.1234/56789). Iga andmekeskus saab oma unikaalse prefiksi ja otsustab ise oma sufiksite vormi üle. DOI sufiksi kõige olulisemaks omaduseks on see, et antud prefiksiga määratud ruumis on see sufiks unikaalne. DataCite'i süsteem praagib välja iga katse DOI-d topeldada. Sufiksite loomisel on soovitav kaaluda järgmisi küsimusi:
 • DOI sufiksi optimaalne pikkus on 8-10 tähemärki. See on küllalt pikk, et tagada unikaalsust, ja samas küllalt lühike, et vältida vigu trükkimisel või muu tekstitöötluse käigus. DataCite'i süsteem ei tunnista DOI-sid, mille pikkus ületab 255 tähemärki.
 • DOI-d ei tee vahet väiketähtedel ja suurtähtedel (10.1234/WXYZ ja 10.1234/wxyz on seesama DOI).
 • Tungivalt soovitatav on valida DOI nimetuse sisse tähemärgid ainult numbrite „0–9“, tähtede „a–z“ ja veel nelja märgi “–._/” hulgast. Kuigi DOI nimetus ise võiks sisaldada ka laiemat hulka tähemärke, tuleb mõnda neist eraldi kodeerida, et DOI töötaks URL formaadis korrektselt. Kui on vajalik kasutada lisaks teistsuguseid tähemärke, palume järgida kodeerimise soovitusi rahvusvahelise DOI sihtasutuse (International DOI Foundation, IDF) juhendis.

Proovikeskkond

Proovisüsteem toimib peaaegu kõiges täpselt samal moel nagu DataCite'i päris teenus. Siiski on mõned punktid, mida tuleks tähele panna:
 • Prooviserveris loodud DOI-d ei ole püsivad, seega ei tohiks neid avalikult kasutada.
 • Proovisüsteem on Datacite produktsioonisüsteemist lahus, seepärast ei tööta testimiseks loodud DOI standardse dx.doi.org aadressiga. Testimiseks loodud DOIde puhul töötab testkeskkonna URL.
 • Muus osas API täpselt samal viisil nagu päris teenust kasutavad DOI-d.
 • Proovisüsteemi andmed kirjutatakse aeg-ajalt üle ning sellest teatatakse alati ette, nii saate katsetamise faase vastavalt ette valmistada või edasi lükata.
 • Kui jätkate DOI andmekeskusena (kliendina), saate jätkata proovisüsteemi kasutamist.
 • Arendustöö ja/või proovimise käigus saate kasutamiseks DOI proovi-prefiksi (10.5072/).
Selleks, et proovikonto seadistada ja uurida, kuidas see teile sobib, palume meiega ühendust võtta datacite@datacite.ee. Proovisüsteemi seadistamiseks on vajalik teada:
 • DOI konto nimetust – nimetust andmete viitamise (Cite My Data) konto jaoks. Tavaliselt on see asutuse nimi.
 • Kontaktisiku nime ja e-posti aadressi. Teie parool ja kogu süsteemi toimimisega seotud kirjavahetus saadetakse sellele aadressile.
DataCite Eesti eraldab andmekeskustele DOI prefiksid. Andmekeskused saavad ise kujundada DOI sufiksid, pidades silmas, et sufiksi unikaalsus oleks tagatud.
Näiteks:
 • 10.15152/UTL.Dspace/1
 • 10.15152/UTL.Dspace/2

DOI numbrite loomine, haldamine ja uuendamine


Tehniline teave andmekeskustele

Andmekeskused vastutavad ise oma andmete haldamise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise eest. DataCite hoiustab ainult registreeritud andmekoguga seotud metaandmeid, andmekogu veebilehe URL-i ja andmetele määratud DOI-d.

Metadata Schema ehk metaandmete repositoorium
Jooksvaid küsimusi ja uuendusi saab uurida DataCite'i Metadata Schema repositooriumi kodulehelt. Repositoorium sisaldab nimestikku metaandmetest, mida on vaja, et andmeid täpselt määratleda viitamise juures, samuti kasutusjuhendeid ja näiteid.
Nõutavad metaandmed:
 • DOI – DOI prefiks ja sufiks peavad kokkupanduna määratlema ressursi täiesti unikaalselt,
 • URL – ressursi kodulehekülje URL
 • Pealkiri – nimi või nimetus, mille järgi ressurssi tunda,
 • Autorid – uurijad, kes on andmete loomisega põhiliselt seotud, või publikatsiooni autorid, olulisuse järjekorras,
 • Avaldaja – see asutus, milles hoitakse, arhiveeritakse, avaldatakse, trükitakse, levitatakse, antakse välja või toodetakse ressurssi – seda metaandmete elementi kasutatakse viite vormistamisel, niisiis tuleks selle osa sõnastamist hoolikalt kaaluda,
 • Avaldamise aasta – aasta, mil andmetele loodi või luuakse avalik juurdepääs.

DataCite API
API DataCite on loonud API nende kasutajate jaoks, kes soovivad registreerimise protsessi (DOI-de loomist ja metaandmete lisamist) automatiseerida. Üksikasjalikku tehnilist teavet API kohta leiab DataCite'i dokumentatsioonist.

Vaata ka Eestis registreeritud DOI-de statistikat